Polityka Bezpieczeństwa Informacji | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Polityka Bezpieczeństwa Informacji
a a a

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 

1. Polityka bezpieczeństwa informacji we WSZOP obejmuje całokształt uregulowań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dokumentem podstawowym jest Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowy tryb, zakres oraz czynności związanych z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji określają odrębne procedury.
2. Polityka stanowi realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w Uczelni wprowadzony jest monitoring wizyjny budynków WSZOP, przy ul. Bankowej 8, Ścigały 9, al. Krzywoustego 9 oraz terenu wokół tych budynków. Szczegółowe zasady monitoringu określa Regulamin.
4. Struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa informacji we WSZOP :
  1) Administrator danych osobowych – WSZOP/Uczelnia odpowiedzialna za ochronę przetwarzanych danych osobowych, reprezentowana przez Rektora
  2) Inspektor ochrony danych – pełnomocnik Rektora w zakresie bezpieczeństwa informacji; monitoruje przestrzeganie ochrony danych osobowych, pełni funkcję doradczą oraz szkoleniową w zakresie ochrony danych osobowych, współpracuje z organem nadzorczym
  3) Administrator Systemu Informatycznego – współpracuje z inspektorem danych osobowych, pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego
  4) Lokalni Administratorzy – kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za przestrzeganie danych osobowych w podległych jednostkach.

 

Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych

Regulamin Monitoringu wizyjnego we WSZOP

Monitoring wizyjny w budynku przy ul. Bankowej 8

Monitoring wizyjny w budynku przy ul. Ścigały 9

Monitoring wizyjny w budynku przy al. Krzywoustego 9

Klauzula informacyjna – studenci/słuchacze studiów podyplomowych  

Klauzula informacyjna – pracownicy