Projekty unijne w trakcie realizacji | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekty unijne w trakcie realizacji
a a a

Projekty unijne w trakcie realizacji

 

1. Projekt „Sprawna uczelnia - sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to poszerzenie dotychczasowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, finansowanego z dotacji ministerialnej i innych środków publicznych o nowe działania oraz wsparcie kandydatów na studia i innych interesariuszy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, będących osobami z niepełnosprawnościami, pozwalające wzmocnić potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w sześciu obszarach istotnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz lepiej dopasować działania do rzeczywistych potrzeb Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i jej interesariuszy, a także osiągnięcie docelowego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w wyniku realizacji projektu w wyżej wymienionych obszarach, na poziomie podstawowym MINI oraz późniejsze funkcjonowanie modelu po zakończeniu realizacji projektu, zmiany organizacyjne w strukturze Uczelni, związane z funkcjonowaniem wsparcia osób z niepełnosprawnościami, pozwalające na zmniejszenie barier w dostępności do edukacji na poziomie wyższym, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 850 960,78 zł

Całkowita wartość projektu: 877 281,25 zł

Więcej informacji o projekcie

 

2. Projekt „Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2023 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu to złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz doświadczenia praktycznego, w wyniku opracowania programu nowej specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i realizacji zajęć we współpracy z pracodawcami,  organizacji wizyt studyjnych, realizowanych u pracodawców oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków realizowanych na uczelni na kierunkach Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  a także poprzez organizację szkolenia certyfikowanego Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  oraz realizacji certyfikowanych szkoleń dla studentów, kształtujących kwalifikacje zawodowe i  zmodyfikowania systemu oceny jakości prowadzonego kształcenia na wszystkich kierunkach studiów.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 205 053,40 zł

Całkowita wartość projektu: 1 242 323,40 zł

Więcej informacji o projekcie

 

3. Tytuł projektu: Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 września 2018 r. do 31 marca 2022 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów EnergetykaBezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców w formie staży zawodowych.

Adresaci:
Projekt kierowany jest do studentów realizujących studia dualne w trybie stacjonarnym wymienionych niżej kierunków:

  • Energetyka, specjalność Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach (II edycje x 30 studentów),
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Psychokryminalistyka (30 studentów).

Projekt przewiduje także organizację staży dla wszystkich studentów oraz szkolenia certyfikowane dla studentów kierunku Energetyka.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 2 524 369,35 zł

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 380 991,67 zł

Całkowita wartość projektu: 2 995 217,55 zł

Więcej informacji o projekcie

 

4. Tytuł projektu: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

WSZOP od 1 października 2018 r. do 29 września 2022 r. realizuje projekt pt.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 390 studentów studiów niestacjonarnych, realizujących studia II stopnia
  • wzrost kompetencji 720 studentów wszystkich kierunków WSZOP, uczestniczących w dodatkowych szkoleniach certyfikowanych, warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych, zajęciach językowych
  • wzrost kompetencji 35 osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 49 nauczycieli akademickich WSZOP
  • wsparcie zmian organizacyjnych WSZOP (aktualizacja i zakup nowych modułów systemu informatycznego oraz badania zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów WSZOP).

Adresaci:

  • studenci studiów niestacjonarnych II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, realizujący specjalność odpowiednio Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski Menedżer BHP, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych
  • studenci studiów I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia angielska, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych
  • kadra kierownicza, dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 037 346,78 zł

Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

Więcej informacji o projekcie