Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Badania profilaktyczne pracowników - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Badania profilaktyczne pracowników - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

1. System organizacji służby medycyny pracy

 • lekarz profilaktyk -  jako podstawowa jednostka medycyny pracy i  jego zadania wobec pracodawców, pracowników
 • forma współpracy pomiędzy lekarzem profilaktykiem, a pracodawcą (pisemna umowa zawarta pomiędzy stronami)
 • wojewódzkie ośrodki medycy pracy -  zadania
 • instytuty medycyny pracy -  zadania.

2. Rodzaje badań profilaktycznych; charakterystyka.

3. Obowiązki pracodawcy związane z badaniami profilaktycznymi, w tym m.in. wydanie skierowania, niedopuszczenie do pracy, ponoszenie kosztów.

4. Obowiązki pracownika związane z badaniami profilaktycznymi, w tym m.in.  poddanie się badaniu .

5. Skutki nie wykonania obowiązku w zakresie badań profilaktycznych przez pracodawcę

 • rozwiązanie przez pracownika umowy z art. 55 kp
 • powstrzymanie się od pracy z art. 210 kp
 • odpowiedzialność za wykroczenia
 • odpowiedzialność za przestępstwo
 • prawo pracownika  żądania odszkodowania w związku uszczerbkiem  na zdrowiu.

6. Skutki niewykonania obowiązku w zakresie badań profilaktycznych przez pracownika

 • rozwiązanie przez pracodawcę umowy z art. 52 kp
 • odpowiedzialność porządkowa.

7. Możliwe problemy związane z tematem

 • przeprowadzenie badań poza terminami wynikającymi z badań okresowych – pojęcie aktualnego badania profilaktycznego
 • skierowanie na badania profilaktyczne kandydata do pracy i ponoszenie kosztów badań 
 • poprawna treść zaświadczenia: ”zdolny do pracy”, czy też  zdolny do pracy z dodatkowymi zastrzeżeniami: np. „zakaz pracy w stresie, podnoszenia ciężarów” itp., „niezdolny do pracy”.
 • zawarcie umowy z lekarzem profilaktykiem w zakresie badań profilaktycznych - skutki niedochowania obowiązku
 • brak badania profilaktycznego a wypadek przy pracy
 • inne niż profilaktyczne badania lekarskie, których przeprowadzenie w trakcie zatrudnienia  jest obowiązkowe.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

WSZOP zapewnia:

 • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
 • Napoje (kawa, herbata)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.