Bezpieczeństwo pożarowe | WSZOP - Katowice

a a a

Bezpieczeństwo pożarowe

Każdy budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby podczas pożaru zapewniał ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz możliwość ewakuacji ludzi. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z kluczowych zagadnień dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Studia na specjalności pozwalają na zdobycie kompetencji do kontroli i nadzoru systemu przeciwpożarowego w zakładach pracy. Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące: prawnych uregulowań w ochronie ppoż., bezpieczeństwa pożarowego budynków i terenów, metod i środków gaszenia pożarów oraz technicznych systemów wspomagania działań ratowniczych. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalistyczne programy informatyczne (Pathfinder, Pyrosim) do symulacji ewakuacji ludzi z płonących obiektów oraz rozprzestrzeniania się ognia w budynkach.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych.

Możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ppoż.