Monografie wydane w 2013 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2013 r.
a a a

Monografie wydane w 2013 r.

English Language and Culture. Past, present and future

red. Elżbieta Krawczyk-Neifar
ISBN: 978-83-61378-42-6
Rok wydania: 2013
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

The present volume contains a selection of papers presented during the 2nd Conference on Continuity and Change in the English Language and Culture hosted by the English Department of the Higher School of Labour Safety Management in Katowice. The conference was held in June 2013.
Konteksty intermedialności
Autor: Maria Popczyk
ISBN: 978-83-61378-38-9
Rok wydania: 2013

Spis treści
Ze wstępu książki:
Prezentowane teksty wprawdzie odnoszą się do pojęcia medium, jednak główna oś wypowiedzi osnuta jest wokół terminu intermedialność, okazuje się nader heurystycznym narzędziem pozwalającym opisać i zanalizować nie tylko zjawiska sztuki najnowszej, ale równie te pozaartystyczne związane z szeroko pojmowanym obrazowaniem. Warto podkreślić, iż w toczonych od dawna rozważaniach następuje znaczące przesunięcie, wcześniej starannie odróżniano media analogowe, od elektronicznych, całkowicie dystansując się wobec tradycyjnych, teraz natomiast chętnie poszukuje się powiązań, wspólnych odniesień dla sztuki tradycyjnej i mediów w ścisłym sensie, dla działań performerskich i rytuałów religijnych. Jest interesujące jak pojęcie wyrosłe i zaadaptowane przez medioznawców zostaje implantowane na tereny odległe, staje się przydatnym narzędziem epistemologicznym. Autorzy testują eksplanacyjną przydatności przyjętego terminu, a zestawienie wielości sposobów jego użycia i odniesienie do wybranych zjawisk i dziedzin artystycznych, sprawia, że jego wieloznaczność uzyskuje odpowiednie zakresy semantyczne.
The Knife Sharpener or on Interaction of Literature, Music and Arts
Ostrzyciel noży czyli o wzajemnych związkach sztuk pięknych

Autor: Jerzy Kossek
ISBN: 978-83-61378-35-8
Rok wydania: 2013

Spis treści
Zadaniem książki jest uwrażliwienie jej odbiorców na trwająca od lat dyskusję dotycząca interakcji i korelacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi działami sztuki i występowanie tego zjawiska w naszym życiu, i przedstawienie artystów, którzy podejmują trud kontynuowania wytyczonych ścieżek przez gigantów kreujących swoje dzieła na niwie więcej niż jednej dyscyplinie sztuki. Jest więc jej zadaniem udowodnienie, że takie związki zachodzą i zwrócenie uwagi ludzi, szczególnie młodych, na odbiór i zrozumienie takich zjawisk i aktywne w nich uczestnictwo.
Do książki dołączona jest płyta CD z muzycznymi aranżacjami utworów omawianych w publikacji w wykonaniu samego autora i zaproszonych do udziału w projekcie gości.
Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia
red. Stanisław Szumpich
ISBN: 978-83-61378-37-2
Rok wydania: 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt; „Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe”.
Publikacja dostępna w Bibliotece WSZOP.

Spis treści

Materiały przeznaczone dla osób kształcących się w ramach studiów podyplomowych „Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia” i kierunków pokrewnych. Zawarte w książce treści będą przydatne również dla praktyków zarządzania związanych z różnymi publicznymi i niepublicznymi instytucjami ochrony zdrowia.
Continuity and change in the English language and culture
red. Katarzyna Papaja, Arkadiusz Rojczyk
ISBN: 978-83-61378-30-3
Rok wydania: 2013
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
The present volume contains a selection of papers given Turing the 1st Conference on Continuity and Change in the English Language and Culture hosted by the English Department of the Higher School of Labour Safety Management in Katowice. The conference was held in June 2012