O nowych możliwościach prowadzenia prac badawczych przez studentów naszej Uczelni opowiada dr inż. Damian Hadryś | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » O nowych możliwościach prowadzenia prac badawczych przez studentów naszej Uczelni opowiada dr inż. Damian Hadryś
a a a

O nowych możliwościach prowadzenia prac badawczych przez studentów naszej Uczelni opowiada dr inż. Damian Hadryś

Możliwość praktycznego zgłębiania wiedzy na studiach jest szczególnie ważna na kierunkach technicznych, takich jak Zarządzenie i Inżynieria Produkcji. Co WSZOP oferuje studentom tego kierunku?

Na Wydziale Nauk Technicznych studenci mają do dyspozycji dwadzieścia pięć pracowni, w których realizują zajęcia laboratoryjne. Laboratorium Zagrożeń Fizycznych, którego jestem kierownikiem jest jednym z nowocześniejszych, ponadto daje możliwość realizacji prac dyplomowych w oparciu o badania własne, a nie tylko źródła wtórne. Takie badania znacząco podnoszą wartość prac dyplomowych i często mogą mieć innowacyjny charakter.

Jak wygląda to w praktyce?

Dwóch studentów specjalności BHP realizuje już swoje prace badawcze pod okiem profesora Kazimierza Lebeckiego, który jest ich promotorem.

Tematem pracy pierwszego z nich są Zagrożenia przy współspalaniu węgla i biomasy, student wykonuje badania na obu przedmiotowych stanowiskach, a przebadał dwa materiały: Pelet – mieszanka dobowa oraz Pelet – pozostałości zbożowe dostawa. Materiały do tych badań pobrał ze swojego zakładu pracy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, który wyraził oficjalną zgodę na ich wykorzystanie.

Drugi student realizuje pracę pod tytułem Zagrożenia przy produkcji elektrod węglowych i również wykonuje badania na obydwu stanowiskach. Bada on pyły koksu naftowego powstałe podczas produkcji elektrod. Badane zagadnienie dotyczy branży hutniczej.

Jakie są perspektywy na komercjalizację wyników takich prac badawczych?

Sądzę, że bardzo duże, ponieważ takie badania mają duże znaczenie dla przedsiębiorstw zwłaszcza z sektora energetycznego. Spalanie dla celów przemysłowych pyłów jako surowców wtórnych, również w połączeniu z innymi składnikami jak np. biomasa może znacząco poprawić wydajność, obniżyć koszty i zmniejszyć szkodliwe emisje. Nasza Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi, a wyniki badań studentów WSZOP z pewnością będą dla nich interesujące.

Jakie zastosowanie mogą mieć wyniki takich badań?

Bardzo szerokie. Przede wszystkim zdobyte podczas badań informacje mogą znacząco wpłynąć na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracowników w zakładach przemysłowych i produkcyjnych, gdzie elementem ubocznym wytwarzania jest wszelkiego rodzaju pył, przykładowo w kopalniach, elektrowniach, hutach, młynach, cukrowniach czy wszędzie tam gdzie użytkowane są silosy. Wyniki badań mogą także mieć aspekt ekologiczny – pozwolą lepiej zarządzać emisją pyłów do atmosfery, a także wtórnym wykorzystaniem pyłu jako paliwa do wytwarzania energii.

Laboratorium Zagrożeń Fizycznych WSZOP jest bardzo nowoczesnym i nowatorskim – proszę o nim opowiedzieć.

Na Laboratorium Zagrożeń Fizycznych składają się cztery pracownie – dwie Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy, Pracownia Laserowa oraz Pracownia Zagrożeń Mechanicznych. Ostatnio Laboratorium Zagrożeń Fizycznych zostało znacząco doposażone w nową aparaturę badawczą - dwa nowe stanowiska do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu na ściśle określonej ogrzewanej powierzchni oraz do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu w ściśle określonym nagrzanym piecu. Oba stanowiska wykonane są zgodnie z normą PN-EN 50281-2:2002. Należy zaznaczyć, że jest to aparatura jednostkowa, którą posiada dosłownie kilka jednostek w Polsce, a na pewno Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest jedyną uczelnią niepubliczną, która jest w posiadaniu takiego sprzętu. Dzięki temu studenci mają możliwość prowadzenia ciekawych prac badawczych na tak unikatowym sprzęcie.

 

Rozmawiał Piotr Skorus.

Galeria zdjęć