Konferencja POLISEMIA W JĘZYKU I TŁUMACZENIU | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Konferencja POLISEMIA W JĘZYKU I TŁUMACZENIU
a a a

Konferencja POLISEMIA W JĘZYKU I TŁUMACZENIU

KATEDRA KULTUROZNAWSTWA I FILOLOGII W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH ma przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję

POLISEMIA W JĘZYKU I TŁUMACZENIU

Katowice, 12-13 maja 2014

W okresie ostatnich 30 lat wielu językoznawców uświadomiło sobie, że centralnym aspektem języka jest znaczenie, które należy brać pod uwagę na każdym poziomie studiów językowych, od fonologii po pragmatykę i analizę dyskursu.  Jednocześnie stało się jasne, że z punktu widzenia znaczenia większość tych jednostek, znowu – niezależnie od poziomu analizy, jest polisemiczna. Celem naszej konferencji jest stworzenie forum prezentacji i dyskusji nad problemami wieloznaczności językowej w całej jej różnorodności. Dlatego zapraszamy badaczy wszelkich językoznawczych proweniencji, którzy zajmują się zagadnieniem polisemii, aby przedstawili wyniki swych refleksji teoretycznych i badań, niezależnie od dziedziny językoznawczej, którą się zajmują, czy jest to fonologia, morfologia, składnia, semantyka, pragmatyka czy analiza dyskursu.

Poza prezentacjami czysto językoznawczymi, zapraszamy również badaczy, którzy zajmują się praktycznymi konsekwencjami polisemii z perspektywy międzyjęzykowej, tzn. tłumaczy. Spodziewamy się, że te prezentacje w sposób bardziej empiryczny przedstawią zakres wyborów i decyzji, przed którymi stają tłumacze w swej codziennej pracy i praktyce translacyjnej.  

Pragniemy również serdecznie zaprosić studentów uniwersytetów i kolegiów, młodych językoznawców i tłumaczy do udziału w naszych warsztatach „Polisemia w języku i tłumaczeniu”, które poprowadzą wybitne autorytety w obu dziedzinach. Mamy nadzieję, że będzie to wyjątkowa okazja, aby ich uczestnicy poznali szczegóły językoznawczej analizy polisemii oraz jej zastosowanie w procesie tłumaczenia.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice.

Uroczysta kolacja będzie miała miejsce w restauracji Chata z Zalipia, ul. Wojewódzka 15, Katowice (www.chatazzalipia.pl).

JĘZYKI KONFERENCJI:                                   Jęz. angielski i jęz. polski

WYKŁADY PLENARNE wygłoszą znakomici prelegenci:

Prof. Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. Francisco Gonzálvez-García (University of Almería, Hiszpania)

Prof. Wacław Osadnik (University of Alberta, Kanada)

Prof. Andrzej Łyda (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Prof. Bogusław Bierwiaczonek (WSZOP, Katowice)

 

WARSZTAT TŁUMACZENIOWY:
Dr Przemysław Janikowski (Uniwersytet Œlšski, Katowice)

WARSZTAT "Polisemia w języku":
Prof. Bogusław Bierwiaczonek (WSZOP, Katowice)

 

Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: www.wszop.edu.pl/polysemy2014THE ENGLISH DEPARTMENT OF THE HIGHER SCHOOL OF LABOR SAFETY MANAGEMENT IN KATOWICE is pleased to announce an international conference

POLYSEMY IN LANGUAGE AND TRANSLATION

Katowice, Poland, 12-13 May 2014

Over the last thirty years or so an increasingly large number of linguists have become aware that meaning is at the centre of language and must be taken into account on every level of linguistic analysis, from phonology to pragmatics and discourse studies. At the same time, this growing interest in linguistic meaning has made it quite clear that most linguistic units, again from phonemes to utterances and texts, are polysemous.  Our conference is intended as a forum for presenting and discussing linguistic polysemy in all its multifarious variety. Therefore we invite researchers of all linguistic persuasions who are working on the polysemous structure of linguistic units to present and share with us results of their studies in whatever linguistic discipline they are working, be it polysemy in phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics or discourse studies.

In addition to purely linguistic presentations, we also invite researchers who deal with the practical consequences of polysemy from the cross-linguistic perspective, i.e. translators. We expect those presentations to be perhaps less theoretical and more practical in the sense of addressing the translators’ and interpreters’ choices and decisions in their actual work and practice of translation.

We wish also to extend a most welcome invitation to university students and young scholars, both linguists and translators, to join our Workshop on Polysemy in Language and Translation, conducted by some of the most distinguished scholars in these two fields. We hope this will be a unique opportunity for all the participants to learn some of the details and tricks of linguistic analysis of polysemy and its applications in the process of translation.

VENUE

The conference will be held in Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach (the Higher School of Labour Safety Management in Katowice), ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice.

The conference dinner will take place in Chata z Zalipia, ul. Wojewódzka 15, Katowice (www.chatazzalipia.pl).

 

CONFERENCE LANGUAGES:                         English and Polish

PLENARY SPEAKERS:

Prof. Elżbieta Tabakowska (Jagiellonian University, Poland)

Prof. Francisco Gonzálvez-García (University of Almería, Spain)

Prof. Wacław Osadnik (University of Alberta, Canada)

Prof. Andrzej Łyda (University of Silesia, Poland)

Prof. Bogusław Bierwiaczonek (WSZOP, Poland)

 

TRANSLATION WORKSHOP:
Dr Przemysław Janikowski (University of Silesia, Poland)

POLYSEMY IN LANGUAGE WORKSHOP:
Prof. Bogusław Bierwiaczonek (WSZOP, Poland)

 

Further information will soon be available at: www.wszop.edu.pl/polysemy2014