Rzecznik Praw Akademickich | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Rzecznik Praw Akademickich
a a a

Rzecznik Praw Akademickich

Rzecznik Praw Akademickich - dr Arkadiusz P. Szajna
@: aszajna@wszop.edu.pl
data, godzina, miejsce odbywania dyżurów:

wtorki: 17:00 - 18:30 i czwartki: 10:00 - 11:30, ul. Bankowa 8, pok. 004.

Komunikat dot. odbywania dyżurów:
Mając na uwadze epidemię koronawirusa, w ww. terminach można skontaktować się z Rzecznikiem za pomocą komunikatora internetowego SKYPE (nazwa: Arkadiusz P. Szajna). Osoba zainteresowana rozmową z Rzecznikiem powinna stworzyć dla siebie nazwę użytkownika w oparciu o następujący wzór:

  •     student Uczelni: Adam_Kowalski_DBW9,
  •     pracownik Uczelni: Anna_Nowak_WSZOP.


Dyżury czwartkowe realizowane są również stacjonarnie w Uczelni (ul. Bankowa 8, pok. 004).
Dyżur czwartkowy z dnia 03.06.2021 r.(Boże Ciało), odbędzie się 04.06.2021 r.
Na indywidualne spotkanie (poza ww. dniami i godzinami dyżurów) można umówić się z Rzecznikiem za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE lub poczty elektronicznej.

Kim jest Rzecznik Praw Akademickich ?
Rzecznik Praw Akademickich (ang. Academic Ombudsman) to osoba, do której mogą zwracać się studenci oraz pracownicy w sprawach dotyczących m.in. naruszenia godności, mobbingu, molestowania, dyskryminacji, niesprawiedliwego traktowania, sporów na płaszczyźnie nauczyciel akademicki - student. Rzecznik podejmując stosowne działa kieruje się m.in. bezstronnością, neutralnością oraz poufnością. Ponadto w zakresie powierzonych mu zadań jest niezależny od jednostek organizacyjnych i organów Uczelni.

Co należy do zadań Rzecznika Praw Akademickich ?
Do zadań Rzecznika należy m.in.:

  • wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków,
  • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracownikami i studentami, w tym m.in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, molestowania, 
  • przedstawianie władzom Uczelni rekomendacji w zakresie zmian zmierzających do poprawy funkcjonowania Uczelni, 
  • uczestniczenie w postępowaniu dyscyplinarnym na wniosek pracownika, studenta.

Kto może składać wniosek do Rzecznika Praw Akademickich i co powinien on zawierać ?
Wniosek o podjęcie czynności może składać organ Uczelni lub członek społeczności akademickiej WSZOP, w każdej dostępnej formie. Rzecznik może działać również z własnej inicjatywy.
Należy jednak mieć na uwadze, iż wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej oraz opis stanu faktycznego wraz z określeniem problemu. Brak podania danych osobowych skutkuje nierozpoznaniem wniosku przez Rzecznika.