Projekty unijne w trakcie realizacji | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekty unijne w trakcie realizacji
a a a

Projekty unijne w trakcie realizacji

1. Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od września 2016 r. do lutego 2019 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 423 223,12 zł

Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

Więcej informacji o projekcie

 

2. Tytuł projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

WSZOP od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. realizuje projekt pt.: Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród
250 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP.

Adresaci i miejsce realizacji: staże dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia, kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie, realizowane w przedsiębiorstwach w Polsce lub za granicą.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 452 881,52 zł
 
Całkowita wartość projektu: 1 497 816,00 zł

Więcej informacji o projekcie

 

3. Tytuł projektu: Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów EnergetykaBezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców w formie staży zawodowych.

Adresaci:
Projekt kierowany jest do studentów realizujących studia dualne w trybie stacjonarnym wymienionych niżej kierunków:

  • Energetyka, specjalność Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach (II edycje x 30 studentów),
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Psychokryminalistyka (30 studentów).

Projekt przewiduje także organizację staży dla wszystkich studentów oraz szkolenia certyfikowane dla studentów kierunku Energetyka.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 2 524 369,35 zł

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 380 991,67 zł

Całkowita wartość projektu: 2 995 217,55 zł

Więcej informacji o projekcie

 

4. Tytuł projektu: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

WSZOP od 1 października 2018 r. do 29 września 2022 r. realizuje projekt pt.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 390 studentów studiów niestacjonarnych, realizujących studia II stopnia
  • wzrost kompetencji 720 studentów wszystkich kierunków WSZOP, uczestniczących w dodatkowych szkoleniach certyfikowanych, warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych, zajęciach językowych
  • wzrost kompetencji 35 osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 49 nauczycieli akademickich WSZOP
  • wsparcie zmian organizacyjnych WSZOP (aktualizacja i zakup nowych modułów systemu informatycznego oraz badania zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów WSZOP).

Adresaci:

  • studenci studiów niestacjonarnych II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, realizujący specjalność odpowiednio Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski Menedżer BHP, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych
  • studenci studiów I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia angielska, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych
  • kadra kierownicza, dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 037 346,78 zł

Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

Więcej informacji o projekcie