Projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice
strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
a a a

Projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od września 2016 r. do lutego 2019 r. realizuje projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 423 223,12 zł

Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
którzy przygotowują się do wkroczenia na rynek pracy lub oczekują pomocy w zakresie doprecyzowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Studenci, którzy wezmą udział w projekcie będą mieli okazję do:

  • zbadania poziomu własnych kompetencji zawodowych za pomocą standaryzowanego testu

Korzyść! Uczestnik otrzyma informację zwrotną na temat swojego potencjału, na podstawie której, będzie mógł określić swoje potrzeby rozwojowe oraz strategię autopromocji na rynku pracy,
co zwiększy jego szanse na zatrudnienie!

  • określenia indywidualnego planu rozwoju edukacyjno-zawodowego

Korzyść! Efektem porady będzie konkretny, spisany plan działania (uwzględniający potrzeby, cele, aspiracje, możliwości rynku pracy). Uczestnik uzyska również wsparcie motywacyjne podczas stawiania kolejnych kroków na drodze do realizacji swoich celów.

  • lepszego przygotowania się do wkroczenia na rynek pracy

Korzyść!  Uczestnik będzie mógł dokonać konsultacji swoich dokumentów aplikacyjnych lub uzyskać wsparcie w zakresie ich tworzenia (w tym profesjonalną pomoc w konstruowaniu kreatywnych dokumentów aplikacyjnych, np. Video CV), uczestniczyć w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (również z opcją jej nagrywania), poznać nowoczesne metody poszukiwania pracy!

  • diagnozy własnych kompetencji przedsiębiorczych

Korzyść!  Uczestnik będzie miał okazję upewnić się czy jest osobą przedsiębiorczą, jakie są jego mocne strony jako przyszłego przedsiębiorcy oraz jakie umiejętności powinien rozwinąć, by osiągnąć sukces w biznesie!

  • konsultacji i doprecyzowania swojego pomysłu na biznes

Korzyść!  Uczestnik będzie miał okazję do zweryfikowania swoich pomysłów za pomocą profesjonalnych metod i analiz strategicznych. Otrzyma wsparcie podczas tworzenia biznesplanu, jak również informacje
na temat możliwości pozyskania dofinansowania na założenie i rozwój swojej działalności!

  • udziału w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości

Korzyść!  Uczestnicy będą mogli pracować w metodą open space, będą mieli okazję do podniesienia poziomu własnej wiedzy, jak również rozwoju umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych szczególnie cenionych na współczesnym rynku pracy. Warsztaty to również okazja do wzajemnego poznania się, poszerzenia sieci kontaktów, nawiązania ciekawej współpracy!