Techniki chłodnictwa i klimatyzacji | WSZOP - Katowice

strona główna » Techniki chłodnictwa i klimatyzacji
a a a

Techniki chłodnictwa i klimatyzacji


Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Techniki chłodnictwa i klimatyzacji.  

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń  będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim są techniki chłodnictwa i klimatyzacji.
  Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach dedykowanych dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę - nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie techniki chłodnictwa i klimatyzacji
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00 zł 

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę policealną, albo ukończoną branżową szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.

  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.
  W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.


  Absolwent
  kształcenia specjalistycznego w zakresie techniki chłodnictwa i klimatyzacji będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

  • Wykonywania robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (rodzaje klimatyzatorów i instalacji chłodniczych, dobór urządzeń)
  • Wykonywania robót związanych z uruchamianiem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • Eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
  • Wykonywania prac serwisowych związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

  Po ukończeniu kształcenia specjalistycznego absolwent może uzyskać uprawnienia z UDT:

  • przystąpić do państwowego egzaminu i uzyskać certyfikat „dla personelu” w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą f-gazową
  • przystąpić do państwowego egzaminu i uzyskać certyfikat „dla przedsiębiorców” w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą f-gazową.