Systemy energii odnawialnej | WSZOP - Katowice

strona główna » Systemy energii odnawialnej
a a a

Systemy energii odnawialnej


Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Systemy energii odnawialnej. 

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń  będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim są systemy energii odnawialnej.
  Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach dedykowanych dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę - nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziecinie chłodnictwa i klimatyzacji. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego  z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie systemy energii odnawialnej
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00 zł 

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

Absolwent kształcenia specjalistycznego w zakresie systemy energii odnawialnej będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie do państwowego egzaminu - certyfikat OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą o OZE)
 • Uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót
 • Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Dokonywania oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Podczas trwania kształcenia specjalizacyjnego w zakresie Systemy energii odnawialnej będzie możliwe uzyskanie uprawnienia elektrycznego G1 oraz uprawnienia cieplnego G2.Specjalista dyplomowany w zakresie: Systemy energii odnawialnej

Specjalistyczne kwalifikacje zawodowe zdobyte w Uczelni Wyższej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent po ukończeniu kształcenia specjalistycznego osiągnie efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne
w zakresie:

1)      montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie do państwowego egzaminu - certyfikat OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą
o OZE)

2)      uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót

3)      eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4)      wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

5)      monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

6)      dokonywania oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
na środowisko.

Podczas trwania kształcenia specjalizacyjnego w zakresie Systemów energii odnawialnej będzie możliwe uzyskanie uprawnienia elektrycznego G1 oraz uprawnienia cieplnego G2.

Zakres kształcenia: Systemy energii odnawialnej

Profil  praktyczny – zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy w zawodzie

Czas trwania: 3 semestry

Liczba punktów ECTS: 90

Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany

Odpłatność: 360 zł miesięcznie przez 15 miesięcy

Wpisowe: 100 zł