Metrologia w przemyśle | WSZOP - Katowice

a a a

Metrologia w przemyśle

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja zajęć: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle realizowane są wspólnie z Zakładami Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o


Studia prowadzone są od 2016 r. W październiku 2018 r. rozpoczęła się ich III edycja.

Kierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak
Nauczyciel akademicki WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Absolwenci studiów podyplomowych Metrologia w przemyśle będą przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w laboratoriach pomiarowych, szczególnie w obszarze praktycznego stosowania przepisów i normatywów w zakresie metod i narzędzi pomiarowych.

W procesie kształcenia słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowania w praktyce wymogów stawianych laboratorium metrologicznemu. Będą prawidłowo i swobodnie definiować cele i sposoby ich realizacji w odniesieniu do działań zapewniających prawidłowy proces pomiarowy w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i stosowane dobre praktyki.

Przekazywana wiedza pozwoli na swobodne identyfikowanie potrzeb pomiarowych, wskazanie właściwych sposobów ich realizacji oraz tworzenie właściwej dokumentacji. Słuchacze nabędą niezbędna wiedzę w zakresie obowiązującego prawa z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Poznane cele i zasady analizy systemów pomiarowych pozwolą na prawidłową interpretacje wyników analiz i ich właściwą ocenę.

Zdobytą wiedzę absolwent będzie wykorzystywał w praktyce poprzez umiejętność poprawnego zidentyfikowania odpowiedniej metody pomiaru, wraz ze wskazaniem i właściwym wykorzystaniem przepisów i normatywów. Będzie potrafił opracować i sporządzić dokumentację potwierdzającą podjęte działania, w szczególności w odniesieniu do przeprowadzonego procesu wzorcowania przyrządu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Będzie potrafił przeprowadzić analizę systemu pomiarowego i na jej podstawie określić niezbędne działania korygujące. Również zaplanować, przeprowadzić i udokumentować audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym.

Kluczową umiejętnością słuchacza będzie jego zdolność do czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach laboratorium metrologicznego. Będzie potrafił scharakteryzować zaistniałą sytuację na podstawie specjalistycznej wiedzy oraz wyników pomiarów, wykorzystując w praktyce poznane metody analityczne. Będzie zdolny do podejmowania działań związanych z zapewnieniem prawidłowej pracy laboratorium.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w prawie każdym sektorze przemysłowym, jednostkach naukowych i badawczych oraz sprawować nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów lub wykonywać je samodzielnie i analizować uzyskane wyniki.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęc programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Auditora Systemów Zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Analiza systemów pomiarowych MSA.