Metrologia w przemyśle | WSZOP - Katowice

a a a

Metrologia w przemyśle

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja zajęć: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle realizowane są wspólnie z Zakładami Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o
Kierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak
Nauczyciel akademicki WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Metrologia w przemyśle to studia podyplomowe, które przygotowują do pełnienia funkcji specjalistów w laboratoriach pomiarowych, zwłaszcza w obszarze praktycznego stosowania przepisów i normatywów w zakresie metod i narzędzi pomiarowych.

Jako słuchacz zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowania w praktyce wymogów stawianych laboratorium metrologicznemu. Będziesz prawidłowo i swobodnie definiować cele oraz sposoby ich realizacji w odniesieniu do działań zapewniających prawidłowy proces pomiarowy, bazując na obowiązujących regulacjach prawnych i stosując dobre praktyki.

Przekazywana podczas studiów wiedza pozwala na swobodne identyfikowanie potrzeb pomiarowych, wskazanie właściwych sposobów ich realizacji oraz tworzenie prawidłowej dokumentacji. Jako słuchacz zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obowiązującego prawa z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Poznane cele i zasady analizy systemów pomiarowych pozwolą Ci na prawidłową interpretację wyników analiz i ich właściwą ocenę.

Zdobytą wiedzę będziesz wykorzystywać w praktyce poprzez umiejętność poprawnego zidentyfikowania odpowiedniej metody pomiaru, wraz ze wskazaniem i właściwym wykorzystaniem przepisów i normatywów. Będziesz opracowywać i sporządzać dokumentację potwierdzającą podjęte działania, zwłaszcza w odniesieniu do przeprowadzonego procesu wzorcowania przyrządu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Będziesz przeprowadzać analizę systemu pomiarowego i na jej podstawie określać niezbędne działania korygujące. Będziesz też prawidłowo planować, przeprowadzać i dokumentować audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym.

Twoją kluczową umiejętnością będzie zdolność do czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach laboratorium metrologicznego. Będziesz charakteryzować zaistniałą sytuację na podstawie specjalistycznej wiedzy oraz wyników pomiarów, wykorzystując w praktyce poznane metody analityczne. Będziesz podejmować działania związane z zapewnieniem prawidłowej pracy laboratorium.

Po ukończeniu studiów możesz wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w prawie każdym sektorze przemysłowym, jednostkach naukowych i badawczych oraz sprawować nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów lub wykonywać je samodzielnie i analizować uzyskane wyniki.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęc programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Auditora Systemów Zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Analiza systemów pomiarowych MSA.