Kadry i płace | WSZOP - Katowice

a a a

Kadry i płace

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia   Kierownik studiów: dr Anna Sikorska
   Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo pracy.
   Doradca ds. organizacyjno-prawnych we WSZOP.

   Zainteresowania badawcze: ochrona życia i zdrowia pracowników
   w zatrudnieniu, w tym odpowiedzialność stron stosunku pracy z tytułu
   naruszeń dotyczących BHP w obszarze prawa pracy, prawa ubezpieczeń
   społecznych, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa wykroczeń; ochrona
   danych osobowych w zatrudnieniu.

   Doświadczenie praktyczne w dziedzinie prawa pracy zdobyła w Państwowej
   Inspekcji Pracy, gdzie zatrudniona była na stanowisku inspektora pracy.

Studia podyplomowe Kadry i płace łączą specjalistyczną wiedzę z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny studiów. Około 120 godzin ćwiczeń/konwersatoriów poświęconych jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia/Enova365 i Płatnik. Zajęcie te prowadzą doświadczeni praktycy (inspektorzy pracy, ZUS, menedżerowie działów kadrowo–płacowych, księgowi).

Jako słuchacz zdobędziesz umiejętności dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, procesu selekcji i rekrutacji pracowników oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat potwiedzający udział w warsztatach nauki programu Symfonia/Enova365 oraz Płatnik