Metody pomiarowe w geodezji | WSZOP - Katowice

strona główna » Metody pomiarowe w geodezji
a a a

Metody pomiarowe w geodezji


Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Metody pomiarowe w geodezji. 

 

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń  będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim są metody pomiarowe w geodezji
  Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach dedykowanych dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę - nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziecinie metod pomiarowych w geodezji. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie metody pomiarowe w geodezji
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00  zł 

 

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

 

Kandydat musi posiadać:

 

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów inżynierskich kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

 

Absolwent kształcenia specjalistycznego w zakresie Metody pomiarowe w geodezji będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • Sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • Wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
 • Wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości
 • Aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości
 • Wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji