Migracje w aspekcie bezpieczeństwa | WSZOP - Katowice

a a a

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa


Studia dofinansowane w 50 % przez NCBR (edycja 2018/2019)

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzneMigracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się emigrantami – w związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, m.in. z Afryki i Azji.

Absolwenci tej specjalności są oczekiwani w strukturach Straży Granicznej, Policji, służb specjalnych, odpowiednich wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Program studiów uwzględnia na tej specjalności zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa migracyjnego, przyczyn ekonomicznych i politycznych procesów migracyjnych, kulturowych i religijnych aspektów migracji, znajomość organizacji i instytucji działających na rzecz uchodźców, problematyki integracji cudzoziemców w Polsce, komunikacji w społeczeństwach wielokulturowych. Wszystkie przedmioty mają ścisły związek z bezpieczeństwem wewnętrznym – nacisk kładziemy na znajomość zasad ochrony granic, pragmatykę postępowania z migrantami w celu eliminacji zagrożeń
(np. terroryzmem) oraz, co szczególnie warte podkreślenia, na zagadnienia informatyki śledczej w aspekcie migracji.

Atutem nie do przecenienia w przyszłej pracy jest bonus w postaci szkolenia dla Auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji– kompetencje bardzo pożądane w pracy, także w sektorze finansowym i w bankach oraz kurs praktycznej mowy języka angielskiego wraz z egzaminem certyfikującym. Te zajęcia są nieobowiązującym w programie,
ale korzystnym dla studentów dodatkiem do zdobytych w trakcie studiów kompetencji.

Umiejętności praktyczne zapewniają zajęcia na specjalności - prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów - praktyków mających doświadczenie w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Studenci specjalności Migracje w aspekcie bezpieczeństwa będą odbywać zajęcia w specjalnie przygotowanych laboratoriach i pracowniach.

Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro weneckie Sala Przesłuchań.

W Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Po zaliczeniu przedmiotów otrzymują Certyfikat.

Zajęcia terenowetaktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny
do śledzenia osób oraz noktowizory; w ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany
do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Studenci w małych grupach pod okiem ratowników uczą się udzielania pierwszej pomocy. Do ich dyspozycji są fantomy oraz defibrylatory.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

  • Policji
  • Straży Granicznej
  • Wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej
  • Organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się emigrantami i uchodźcami

Studia są dofinansowane w 50% ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czesne wynosi tylko 200 złotych za miesiąc, płatne przez 10 miesięcy w roku.