Bezpieczeństwo chemiczne | WSZOP - Katowice

a a a

Bezpieczeństwo chemiczne

Istotą bezpieczeństwa chemicznego jest stosowanie substancji chemicznych, w taki sposób, aby wyeliminować lub ograniczyć ich szkodliwe działanie na człowieka, zarówno w pracy, jak i poza nią oraz zredukować szkodliwe działanie substancji na środowisko. Podczas wytwarzania, magazynowania, transportu oraz stosowania substancji chemicznych przedsiębiorca musi dokonać klasyfikacji zagrożeń stwarzanych przez określone chemikalia.

Program kształcenia na specjalności pozwala na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: rodzaju zagrożeń chemicznych i ekologicznych występujących w środowisku, wpływu materiałów niebezpiecznych na organizm ludzki i środowisko oraz likwidacji substancji niebezpiecznych. Studia łączą stosowanie metod poboru i analizy próbek substancji niebezpiecznych, a także wymagań i organizacji przewozu substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ADR.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w laboratoriach i przedsiębiorstwach wytwarzających substancje chemiczne.