Monografie | WSZOP - Katowice
a a a

Monografie


Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym
Red. Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-45-7
Rok wydania: 2014
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa realizowane przez określone systemy zarządzania w sytuacjach zaistnienia kryzysu stanowi ważny element związany ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce system zarządzania kryzysowego zorganizowany jest na poszczególnych na  poszczególnych szczeblach administracji publicznej rządowej i samorządowej, co jest między innymi wynikiem transformacji jaka miała miejsce końcem ubiegłego stulecia. Przemiany te nie ominęły również sfery bezpieczeństwa, jako jednej z najwyższych wartości i głównego celu działalności państwa. Wynika to  z odpowiedzialności formalnej i politycznej wobec obywateli oraz polega na realizacji zadań mających na celu stworzenie przez władzę publiczną sprawnego i efektywnego systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania kryzysowego.
 
Kulturowe, procesowe i strukturalne uwarunkowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach branży IT

red. Sylwia Dyla, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska
ISBN: 978-83-61378-43-3
Rok wydania: 2014
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis_treści.pdf

Książka przeznaczona jest dla kadry kierowniczej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. W szczególności dedykowana jest dla menedżerów dużych przedsiębiorstw branży IT, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnych uwarunkowań skutecznego zarządzania.
 
Oscylatory elektroniczne jako źródła I przetworniki sygnałów
Autor: Tadeusz Sidor
ISBN: 978-83-61378-39-6
Rok wydania: 2014
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis_treści.pdf
Z recenzji: Monografia może być interesująca zarówno dla szerokiego grona studentów wydziałów elektrycznych, jak i inżynierów elektroników i metrologów. W sposób (…) wyczerpujący i zrozumiały Autor omawia w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące oscylatorów elektronicznych i ich zastosowań w praktyce.
English Language and Culture. Past, present and future

red. Elżbieta Krawczyk – Neifar
ISBN: 978-83-61378-42-6
Rok wydania: 2013
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis_treści.pdf

The present volume contains a selection of papers presented during the 2nd Conference on Continuity and Change in the English Language and Culture hosted by the English Department of the Higher School of Labour Safety Management in Katowice. The conference was held in June 2013.
Konteksty intermedialności
Autor: Maria Popczyk
ISBN: 978-83-61378-38-9
Rok wydania: 2013

Spis_treści.pdf
Ze wstępu książki:
Prezentowane teksty wprawdzie odnoszą się do pojęcia medium, jednak główna oś wypowiedzi osnuta jest wokół terminu intermedialność, okazuje się nader heurystycznym narzędziem pozwalającym opisać i zanalizować nie tylko zjawiska sztuki najnowszej, ale równie te pozaartystyczne związane z szeroko pojmowanym obrazowaniem. Warto podkreślić, iż w toczonych od dawna rozważaniach następuje znaczące przesunięcie, wcześniej starannie odróżniano media analogowe, od elektronicznych, całkowicie dystansując się wobec tradycyjnych, teraz natomiast chętnie poszukuje się powiązań, wspólnych odniesień dla sztuki tradycyjnej i mediów w ścisłym sensie, dla działań performerskich i rytuałów religijnych. Jest interesujące jak pojęcie wyrosłe i zaadaptowane przez medioznawców zostaje implantowane na tereny odległe, staje się przydatnym narzędziem epistemologicznym. Autorzy testują eksplanacyjną przydatności przyjętego terminu, a zestawienie wielości sposobów jego użycia i odniesienie do wybranych zjawisk i dziedzin artystycznych, sprawia, że jego wieloznaczność uzyskuje odpowiednie zakresy semantyczne.
The Knife Sharpener or on Interaction of Literature, Music and Arts
Ostrzyciel noży czyli o wzajemnych związkach sztuk pięknych

Autor: Jerzy Kossek
ISBN: 978-83-61378-35-8
Rok wydania: 2013

Spis_treści.pdf
Zadaniem książki jest uwrażliwienie jej odbiorców na trwająca od lat dyskusję dotycząca interakcji i korelacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi działami sztuki i występowanie tego zjawiska w naszym życiu, i przedstawienie artystów, którzy podejmują trud kontynuowania wytyczonych ścieżek przez gigantów kreujących swoje dzieła na niwie więcej niż jednej dyscyplinie sztuki. Jest więc jej zadaniem udowodnienie, że takie związki zachodzą i zwrócenie uwagi ludzi, szczególnie młodych, na odbiór i zrozumienie takich zjawisk i aktywne w nich uczestnictwo.
Do książki dołączona jest płyta CD z muzycznymi aranżacjami utworów omawianych w publikacji w wykonaniu samego autora i zaproszonych do udziału w projekcie gości.
Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia
red. Stanisław Szumpich
ISBN: 978-83-61378-37-2
Rok wydania: 2013-10-17

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt; „Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe”.
Publikacja dostępna w bibliotece WSZOP.

Spis treści.pdf

Materiały przeznaczone dla osób kształcących się w ramach studiów podyplomowych „Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia” i kierunków pokrewnych. Zawarte w książce treści będą przydatne również dla praktyków zarządzania związanych z różnymi publicznymi i niepublicznymi instytucjami ochrony zdrowia.
Continuity and change in the English language and culture
red. Katarzyna Papaja, Arkadiusz Rojczyk
ISBN: 978-83-61378-30-3
Rok wydania: 2013
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
The present volume contains a selection of papers given Turing the 1st Conference on Continuity and Change in the English Language and Culture hosted by the English Department of the Higher School of Labour Safety Management in Katowice. The conference was held in June 2012
Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń.
Ratownictwo 2011

red. Marek Trombski, Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-31-0
Rok wydania: 2012
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
W monografii zawarte są referaty, które wygłoszone zostały na II konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w maju 2011 r. Tematyka traktuje o założeniach teorii bezpieczeństwa społecznego oraz analizie i pogłębionej refleksji nad funkcjonowaniem struktur administracji państwowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
Humanistyczne konteksty technopolu
red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
ISBN: 978-83-61378-19-8
Rok wydania: 2011

Spis treści.pdf

Monograficzne ujęcie prymatu techniki w kulturze i rozmaitych konsekwencji mentalnych, które wynikają z panoszenia się techniki.

Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji
Autor: Robert Socha
ISBN: 978-83-61378-18-1
Rok wydania: 2011
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
W rozdziale 1 monografii przedstawiono strukturę systemu obronnego państwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na istotę i zakres przygotowań obronnych w podsystemie niemilitarnym. Rozdział 2 zawiera opis doświadczeń polskich formacji policyjnych w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Policję Państwową zarówno w okresie pokoju, jak i w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań realizowanych przez Milicję Obywatelską. W rozdziale 3 przedstawione zostały obowiązujące rozwiązania organizacyjne w zakresie przygotowań obronnych funkcjonujące w Policji oraz dokonano charakterystyki przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów wydanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji. Rozdział 4 stanowiący kwintesencję dociekań naukowych przedstawia kierunki zmian w zakresie przygotowań Policji do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń
red. Marek Trombski, Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-10-5
Rok wydania: 2010
Cena: 55 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP) Spis treści.pdf
Monografia poświęcona jest współczesnemu wymiarowi bezpieczeństwa, które charakteryzuje się dużą zmiennością zagrożeń, tak pod względem charakteru źródeł, jak i czasu ich natężenia; jest rezultatem przemyśleń zarówno teoretycznych jak i praktycznych z tej dziedziny.
Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania
- organizacje pozarządowe

Autor: Maria Pietras (red.)
ISBN: 978-83-61378-03-7
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP. Spis treści.pdf
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na ciekawe możliwości pracy dla młodych osób, jakie stwarzają organizacje pozarządowe. Jest ona skierowana przede wszystkim do doradców zawodowych i osób przygotowujących się do tego zawodu, jak również studentów i absolwentów poszukujących pracy. Publikacja sfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inicjatyw Obywatelskich, projekt „Profesjonalni i skuteczni – wolontariat studencki przeciw wykluczeniu”.
Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych
red. Danuta Kisperska-Moroń, Artur Świerczek
ISBN: 978-83-61378-03-7
Rok wydania: 2010
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
Monografia składa się z czterech części obejmujących tematykę nowych dróg rozwoju zarządzania, problemów związanych z logistyką i łańcuchami dostaw oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Część I: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i cywilizacyjnych. Cz. II: Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego w warunkach współczesnych zagrożeń. Cz. III: Zasoby ludzkie w warunkach współczesnych zagrożeń zarządzania. Cz. IV: Wybrane uwarunkowania gospodarcze współczesnego zarządzania.
Doświadczenie i obraz
red. Aleksandra Kunce, Anna Węgrzyniak
ISBN: 978-83-61378-26-6
Rok wydania: 2010
Cena – 30 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
Tytuł monografii otwiera spektrum zagadnień związanych z artystyczną i dokumentacyjną wizualizacją różnych doświadczeń życiowych: jednorazowych i wielokrotnych, zwykłych i niezwykłych… . W książce znajdą się teksty pracowników Katedry Kulturoznawstwa WSZOP oraz zaproszonych na konferencję w listopadzie 2008 roku gości z innych ośrodków naukowych.
Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji
Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje
red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
ISBN: 978-83-61378-25-9
Rok wydania: 2009
Cena: 20 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści.pdf
Termin „ewolucja” wprowadził do nauki Charles Bonnet, osiemnastowieczny przyrodnik szwajcarski, zajmujący się m.in. partenogenezą u mszyc, ale prawdziwe problemy ewolucjonizmu, jako teorii głoszącej nieustanną zmianę trwającego od milionów lat życia na Ziemi, zostały skonkretyzowane dopiero w 1859 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała teoria Karola Darwina, wyłuszczona przez niego w dziele "O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt". Do jej popularyzacji przyczynił się natomiast znacznie filozof i socjolog Herbert Spencer, wprowadzając określenie „przeżywanie najsilniejszego”, które – jak dowcipnie zauważają współcześni badacze i interpretatorzy tej teorii – ma tę zaletę, że przekonuje każdego, iż rozumie, co mówi Darwin, i tę wadę, że przekonuje każdego, iż rozumie, co mówi Darwin. Mając na uwadze słuszność ostrzeżenia, zawartego w powyższym przytoczeniu, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że chociaż Darwinowskie koncepcje zbudowały podstawy myślenia o mechanizmach ewolucji i obowiązują w biologii do dziś, ponieważ (nadal i po prostu) nie znaleziono żadnych dowodów, świadczących przeciwko nim, to ewolucjonizm jest stale rozwijającą się teorią. Jego aktualny kształt daleko odbiega już od klasycznej, XIX. wiecznej postaci. Jak zauważa między innymi Ernst Mayr, współtwórca tzw. syntetycznej teorii ewolucji, integrującej założenia klasycznego ewolucjonizmu z dokonaniami genetyki, współcześnie rzeczywiście żaden ewolucjonista nie traci już czasu na poszukiwanie kolejnych dowodów ewolucji, bo są one niepodważalne, ale skupia się raczej na jej rozpoznawaniu w każdym najdrobniejszym szczególe, od poziomu makro, jak czynią to Theodosius Dobzhansky, George Gaylord Simpson, Nils Eldredge czy Steven J. Gould, po jej molekularny mikro−poziom, przedmiot biologii w wydaniu nanotechnologa Erica Drexlera czy genetyka Luiggiego Cavalli−Sforzy. W ten sposób powstają bardzo istotne „dopowiedzenia”, czy też uzupełnienia teorii Darwina, znacząco zmieniające dawny obraz ewolucji, ba, zmieniający go czasem wręcz bulwersująco, albo przynajmniej nieoczekiwanie. To właśnie owe „dopowiedzenia” stanowią właściwy i główny kontekst prezentowanej tu teorii memetycznej, będącej szczególnym (i wciąż dyskusyjnym) rozwinięciem koncepcji ewolucji informacji – koncepcji „infosfery”.
Fotografia. Spojrzenia Literackie i Filmowe
Autor: Ireneusz Gielata, Tomasz Bielak (red.); współpraca Kamila Dzika-Jurek
ISBN: 978-83-61378-91-4
Rok wydania: 2009
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)
Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe to książka podejmująca ważne pytanie o status Fotografii w naszym świecie „kultury obrazkowej”. Inspiracją do jej powstania była dwudniowa konferencja naukowa, która odbyła się w Bielsku-Białej w październiku 2008 r. Zaproponowana przez studentów tematyka pozwoliła połączyć różne obszary badawcze, różne metodologie, nawet różne temperamenty interpretacyjne. Fotografia stała się bowiem punktem wyjścia do interesujących analiz pojedynczych zdjęć, ciekawych propozycji porównawczych; literatura – fotografia – film, a nawet intrygujących prób opisu współczesnej socjosfery właśnie z perspektywy Fotografii – głównie cyfrowej.
Nowoczesne gospodarowanie odpadami – aspekty edukacyjne,
naukowe i praktyczne

Autor: Andrzej Misiołek (red.)
ISBN: 978-83-922186-7-8
Rok wydania: 2009
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.
Zagospodarowanie odpadów to problem ogólnoświatowy. Media roztaczają przed nami apokaliptyczne wizje świata jako wielkiego śmietnika, w którym nie ma już miejsca dla ludzi. Jak zwykle jest w tym wiele przesady, ale z problemem odpadów koniecznie trzeba się zmierzyć.
Prezentowane wydawnictwo zawiera materiały z konferencji „Nowoczesne gospodarowanie odpadami”, która odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 6 stycznia 2009 r., jak również inne teksty podejmujące zagadnienia ochrony środowiska. Praca przedstawia obraz złożoności problemu gospodarki odpadami w szerokim zakresie – kwestią najważniejszą jest zagospodarowanie odpadów komunalnych jak i przemysłowych.
Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa)
Autor: Tomasz Bielak
ISBN: 978-83-922186-9-2
Rok wydania: 2008
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.
Książka jest monograficznym ujęciem twórczości Macieja Słomczyńskiego, usytuowanej między obiegiem elitarnym (nowatorskie powieści, przekłady arcydzieł literatury anglojęzycznej) i popularnym (literatura sensacyjna i kryminalna, utwory dla młodzieży), w kontekście biografii pisarza oraz ewolucji powojennej kultury literackiej w Polsce. Głównym obiektem badawczego zainteresowania jest tu elitarna i popularna proza Słomczyńskiego (publikowana pod własnym nazwiskiem lub pod pseudonimami Joe Alex i Kazimierz Kwaśniewski). Analiza poetyki i pragmatyki opowiadań i powieści ujmowana jest w perspektywie diachronicznej, w szerokim kontekście tradycji literackiej i kulturowej. Omówiona również została recepcja krytycznoliteracka wszystkich utworów Macieja Słomczyńskiego. W monografii pojawia się również problematyka relacji między kulturą wysokoartystyczną i popularną, między różnymi rolami pisarskimi Słomczyńskiego: genialnego tłumacza, twórcy oryginalnej prozy i producenta tekstów literatury popularnej. Integralnym elementem tej pracy jest obszerna bibliografia dotycząca twórczości Słomczyńskiego oraz opracowań literatury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem prozy detektywistycznej i kryminalnej.
Rytuały codzienności
Autor: Anna Węgrzyniak, Tomasz Bielak (red.)
ISBN: 978-83-61378-00-6
Rok wydania: 2008
Cena: 25 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)
Pojęcie rytuału, tradycyjnie umieszczane w szeroko rozumianej sferze sacrum, można  rozszerzyć na  znaczne obszary kulturowych praktyk komunikacyjnych.  Większości naszych codziennych działań oraz interakcji kulturowych towarzyszą oznaki tożsamości i intencji, ujawniające się  w konwencjonalnej (a więc powtarzalnej) formie, rozpoznawalnej przez obserwatorów z tego samego kręgu kulturowego. Czy wszystkie nasze powtarzalne, wykonywane według kulturowo ustalonych wzorów działania można określić jako zachowania rytualne? Chrzciny, śluby, pogrzeby to z pewnością rytuały (nie)codzienności rozgrywające się w bardzo rozległej perspektywie czasowej. Ale czy  rytuałem jest poranny makijaż? Golenie się? Zmywanie naczyń? Mycie samochodu? Spacer z psem? Sąsiedzka pogawędka? Cowieczorne oglądanie wiadomości telewizyjnych, ślęczenie przed ekranem komputera? Autorzy tekstów zamieszczonych w książce Rytuały codzienności analizują różne zjawiska rytualne i pararytualne, starając się jednocześnie prowokować do dyskusji, a nie wyznaczać kolejne ramy definicyjne i metodologiczne.
Praca - dobro indywidualne i społeczne
Autor: Anna Węgrzyniak, Tomasz Bielak (red.)
ISBN: 978-83-922186-6-1
Rok wydania: 2007
Cena: 15 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)
Książka stanowi pokłosie III Konferencji Naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach inspirowanej 25 rocznicą ukazania sie encykliki papieża Jana Pawła II "Laborem exercens" - "O pracy ludzkiej". Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach analizowali pracę i jej znaczenie w wielu aspektach - społecznym, literackim, prawnym i teologicznym.
Hałas w środowisku
Autor: Dariusz Rott (red.)
ISBN: 83-922186-0-4
Rok wydania: 2005
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP
Materiały z II Konferencji Naukowej organizowanej przez Wyższa Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt. „Hałas w środowisku". Skrypt zawiera referaty wygłoszone przez Annę Hinzt, Aleksandra Lipieńskiego, Jana Grzesika, Danutę Augustyńską, Pawła Szewczyka, Witolda Mikulskiego, Ewę Kotarbińską, Dariusza Plebana i Janusza Kompały.
Bezpieczeństwo pracy, Środowisko, Edukacja
Materiały z konferencji naukowej - 11 kwietnia 2003 r. Katowice
ISBN: 83-916712-1-6
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP
Materiały z I Konferencji Naukowej organizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autorzy przedstawili w swoich referatach problematykę związaną ze szkoleniami inspektorów BHP, procedur wdrażanych w celu uniknięcia wypadków w miejscu pracy, a także lokalnych aspektów zrównoważonego rozwoju.
Higiena pracy
Autor: Ludomir Górski
nakład wyczerpany
Jest to reprint publikacji z 1909 roku – pionierskiego opracowania popularno-naukowego poruszającego zagadnienia, które stanowiły podstawę dla współczesnego myślenia o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.