Wydawnictwo | WSZOP - Katowice

a a a

Wydawnictwo

 

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ma na celu upowszechnianie działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni koncentrując się na publikacji wydawnictw zwartych: monografii, podręczników akademickich, skryptów, materiałów konferencyjnych oraz wydawnictw ciągłych: Zeszytów Naukowych WSZOP (7  pkt. parametrycznych) co umożliwia pracownikom publikowanie osiągnięć naukowych jak również wspierać dydaktykę

Dorobek wydawniczy WSZOP obejmuje 91 pozycji, w tym:

 • 23 podręczniki akademickie i skrypty
 • 42 monografii naukowych
 • 14 numerów Zeszytów Naukowych WSZOP
 • 3 numery Studiów Kulturowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Publikacje zgłoszone do Wydawnictwa powinny być oryginalnym dziełem Autora i nie powinny być publikowane wcześniej.
 2. Ogólne wymagania techniczne.
  Do Wydawnictwa należy dostarczyć tekst publikacji w formie elektronicznej w formacie .doc (wersja 95 lub wyższa) oraz w formie druku (2 egzemplarze). Plik można przesłać drogą elektroniczną na adres wydawnictwo@wszop.edu.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Wydawnictwa na dowolnie wybranym nośniku danych. Wydruk można przesłać drogą pocztową na adres Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
  Nie należy samemu składać tekstów „typograficznie”, nie włamywać ilustracji w tekst itd.
  Pozostałe oczekiwania dotyczące przygotowania tekstu:
  • marginesy: 2,5 cm z każdej strony (ustawienia domyślne)
  • czcionka Times New Roman, 12 punktów
  • interlinia 1,5 wiersza
  • zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów (za pomocą TAB)
  • niejustowanie tekstu, a jedynie wyrównanie go do lewego marginesu
  • numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy
  • wyraźne zaznaczanie stopni podrzędności tytułów, podtytułów itd., dołączenie spisu treści, spisu i źródeł ilustracji, spisu rycin, wykresów i tabel ze wskazaniem strony, na której mają być załączone, załączenie przypisów.
 3. Przypisy.
  Oczekiwania dotyczące przygotowania przypisów:
  • czcionka Times New Roman, 10 punktów (zgodnie z edytorem MS Word)
  • interlinia 1,5 wiersza
  • numerowanie przypisów w obrębie każdego rozdziału od 1 do n
  • umieszczanie przypisów na końcu każdego rozdziału lub na dole strony (tu zwłaszcza przypisy odautorskie)
  • układ przypisu zakłada zapis w kolejności: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła (pisany kursywą), nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, nr strony; np.: P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania, Przeł. J. Stryjczyk, Kraków 2009, s. 12.
 4. Bibliografia.
  Bibliografię załączamy na końcu dzieła. W przypisach bibliograficznych przyjęto określoną interpunkcję i zapis:
  • kropki – oddzielają początkowe elementy opisu
  • przecinki – oddzielają człony opisu występujące po roku wydania
  • skróty zapisywane wielkimi literami: T. (tom), Cz. (część), Red. (redaktor naukowy), Przeł. (przełożył) lub Tłum. (tłumaczył, tłumacz), Oprac. Opracował)
  • skróty zapisywane małymi literami: nr (numer), z. (zeszyt)
  • numeracja tomów i części – cyfry arabskie (chyba, że oryginał stanowi inaczej).
 5. Ilustracje.
  Ilustracje, zdjęcia, diagramy Autor przygotowuje we własnym zakresie, ale z zachowaniem praw autorskich pierwowzoru.
  Materiały ilustracyjne powinny być przygotowane na poziomie zapewniającym dobrą jakość druku, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
  Kiedy jest to niezbędne, Autor, we własnym zakresie, uzyskuje stosowne zgody na wykorzystanie elementów zaczerpniętych z cudzych prac chronionych prawem autorskim.
  Każdy element graficzny (rysunek, wykres, itp.) powinien być podpisany i ponumerowany od 1 do n w obrębie każdego rozdziału.
  Materiały graficzne nie powinny być włamane w tekst.
  Nie należy załączać ilustracji importowanych z Internetu, gdyż najczęściej są one chronione prawem autorskim.
 6. Tabele.
  Należy numerować tabele od 1 do n w obrębie rozdziału.
  Nie należy włamywać tabel w tekst.
 7. Spis treści.
  Wskazówki dotyczące spisu treści:
  • czcionka Times New Roman, 12 punktów
  • interlinia 1,5 wiersza
  • wcięcia służące zaznaczeniu stopnia podrzędności tytułów.
  Należy dokładnie sprawdzić zgodność spisu treści z tytułami rozdziałów w tekście dzieła.
  Numeracja stron według domyślnych ustawień edytora tekstu.