Badania naukowe | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Badania naukowe
a a a

Badania naukowe

Polityka naukowa WSZOP służy stymulowaniu rozwoju naukowego kadry oraz lepszemu wykorzystaniu wyników badań w dydaktyce, która jest podstawową działalnością uczelni.

Podstawowymi uwarunkowaniami badań są dziedziny, w których mieszczą się prowadzone kierunki studiów, zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej oraz priorytety Regionu śląsko-dąbrowskiego, w szczególności w zakresie polityki kulturalnej i ochrony środowiska.

Wyniki prowadzonych prac badawczych są wykorzystywane w dydaktyce, służą doskonaleniu i unowocześnieniu  programów nauczania aby tworzyć podstawę przewagi konkurencyjnej wyróżniającą WSZOP w środowisku innych uczelni.

W zakresie badań na lata 2010–2015 Senat WSZOP przyjął do realizacji następujące kierunki badań:

 • w Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania:
  - modernizacja przemysłowych procesów technologicznych w kierunku  zmniejszenia zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych na stanowiskach pracy
  - oddziaływanie procesów przemysłowych i komunikacji na środowisko, rozwój metod pomiarowych i obliczeniowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku
  - nowe technologie odzysku odpadów przemysłowych, recykling i wtórne wykorzystanie odpadów przemysłowych
  - racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystanie biogazu z fermentacji odpadów komunalnych, wtórne wykorzystanie frakcji odpadów komunalnych po ich segregacji
  - inżynieria jakości: doskonalenie jakości złączy spawanych z nowych materiałów dla energetyki
 • w Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa:
  - zarządzanie organizacjami - marketingowe, wiedzą, jakością i komunikacją
  - społeczno-filozoficzne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i pracy
  - nauki o kulturze i języku wobec tradycji i nowych wyzwań cywilizacyjnych

28 września 2012 r. została zawarta umowa z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach w sprawie utworzenia Centrum Naukowego.

Centrum Naukowe działa na podstawie artykułu 31 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. ze zm. oraz Uchwały nr 19/2011/12 Senatu WSZOP z dnia 13 września 2012 r. Obie instytucje chcą w ten sposób wykorzystać swój potencjał naukowo-badawczy. Główne zadania Centrum Naukowego to wspieranie i realizacja badań naukowych, inicjowanie i koordynowanie udziału w międzynarodowych programach badawczych, promowanie osiągnięć naukowych kadry badawczej GIG i WSZOP, współdziałanie w zakresie zintegrowanego systemu kształcenia na poziomie inżynierskim, magisterskim oraz studiów doktoranckich, a także pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych.